تاریخ نگری و تاریخ نگاری (HPH) - مقالات آماده انتشار