تاریخ نگری و تاریخ نگاری (HPH) - اهداف و چشم انداز