تاریخ نگری و تاریخ نگاری (HPH) - راهنمای نویسندگان