تاریخ نگری و تاریخ نگاری (HPH) - واژه نامه اختصاصی