تاریخ نگری و تاریخ نگاری (HPH) - بانک ها و نمایه نامه ها