تاریخ نگری و تاریخ نگاری (HPH) - فرایند پذیرش مقالات