فقر ضد تاریخی‌گری در مواجهه با تاریخ؛ یک ارزیابی انتقادی
فقر ضد تاریخی‌گری در مواجهه با تاریخ؛ یک ارزیابی انتقادی

احمد کلاته ساداتی

دوره 23، شماره 11 ، فروردین 1392، ، صفحه 153-178

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.867

چکیده
  هدف این مقاله، ارزیابی انتقادی رویکرد ضدتاریخی‌گری است.رویکردی که نیم قرن است در حوزه علوم انسانی فعال است و کارل پوپر از سرشناس‌ترین اندیشمندان این نحله است.روش کار، مطالعه اسنادی است.نتایج تحقیق ...  بیشتر
رئالیسم انتقادی و مدل «دوری» در تاریخی‌گری ابن‌خلدون
رئالیسم انتقادی و مدل «دوری» در تاریخی‌گری ابن‌خلدون

احمد کلاته ساداتی

دوره 20، شماره 6 ، آذر 1389، ، صفحه 145-167

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.842

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، ارزیابی رئالیسم انتقادی در تاریخ‌گری ابن‌‌خلدون و معرفی مدل «دوری» وی در مورد تاریخ است.روش این پژوهش نیز در چارچوب مطالعه‌ای اسنادی است و نتایجی که از آن حاصل شد این است که دیدگاه ...  بیشتر