تاریخ و مشکلات آموزشی – پژوهشی پیشِ رو (راهبردهای توسه کیفی)
تاریخ و مشکلات آموزشی – پژوهشی پیشِ رو (راهبردهای توسه کیفی)

مسعود مرادی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 93-123

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.817

چکیده
  تاریخ یکی از رشته‌های مهم آموزشی در علوم انسانی و علم پایه در علوم اجتماعی است که در بیشتر دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود. شیوه‌های سنّتی آموزش به تاریخ سیاسی پرداخته و از جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی ...  بیشتر