دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
مفهوم و پیوند زمان و مکان در تاریخ‌‌نگری قدیم ایرانی (با تمرکز بر دورۀ ساسانیان)
مفهوم و پیوند زمان و مکان در تاریخ‌‌نگری قدیم ایرانی (با تمرکز بر دورۀ ساسانیان)

ناصر صدقی؛ عارف نریمانی

دوره 32، شماره 30 ، آبان 1401، ، صفحه 197-225

https://doi.org/10.22051/hph.2024.43576.1665

چکیده
  پژوهش حاضر براساس این مسئله شکل گرفته است که زمان و مکان در تاریخ‌‌نگری قدیم ایرانی چه معنا و نسبتی دارد. آنچه از تاریخ‌‌نگری قدیم ایرانی در نظر داریم، الگوی نظری و مفصل‌‌بندی گفتمانیِ متشکل از مجموعه‌‌ای ...  بیشتر
زمینه های اجتماعی و اهداف تاریخ نگاری رشیدالدین فضل الله
زمینه های اجتماعی و اهداف تاریخ نگاری رشیدالدین فضل الله

مهدی هوشمند نهند؛ ناصر صدقی

دوره 24، شماره 14 ، دی 1393، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2370

چکیده
   خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی در زمانه‌ای می‌زیست که ایران عرصه ورود و استقرار قبایل مغول و ترک و ایجاد دگرگونی ها و گسست های گسترده در ساختار و نظم سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی بود. وی به‌عنوان ...  بیشتر
فرایند تاریخی روش‌شناسی تاریخ‌نگاری اسلامی
فرایند تاریخی روش‌شناسی تاریخ‌نگاری اسلامی

ناصر صدقی

دوره 23، شماره 12 ، آذر 1392، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22051/hph.2014.886

چکیده
    مقوله‌ی روش ارتباط تنگاتنگی با نوع نگرش معرفتی به موضوع یک علمدارد؛همچنان‌که روش‌شناسی یا شناخت روش‌های یک علم هم مسئله‌ای است که ویژگی‌ها، و اصول و مبانی آن را باید از نوع نگاه نسبت به موضوع ...  بیشتر
تاریخ‌نگاری ایران عصر سلجوقی و مسئله‌ی دگرگونی‌های سیاسی
تاریخ‌نگاری ایران عصر سلجوقی و مسئله‌ی دگرگونی‌های سیاسی

ناصر صدقی

دوره 20، شماره 6 ، آذر 1389، ، صفحه 81-106

https://doi.org/10.22051/hph.2014.844

چکیده
  بخش مهم جریان تاریخ‌نگاری سلجوقی در ایران متعلق به دوره‌ی تغییرات و دگرگونی‌های قهقرایی حسات سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایرانی سده‌های پنجم و ششم هجری است؛ به‌طوری که بخشی از تاریخ‌نگاری اوایل عصر ...  بیشتر
رویکرد معرفتی خبر محور در تاریخ‌نگاری اسلامی
رویکرد معرفتی خبر محور در تاریخ‌نگاری اسلامی

ناصر صدقی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 75-95

https://doi.org/10.22051/hph.2014.831

چکیده
  پژوهش حاضر بر مبنای این مسأله شکل گرفته است که غالب مورخان مسلمان چرا و تحت چه شرایط فکری تصور می‌‌کردند معرفت تاریخی صرفاً جنبه خبری دارد و فرایند حصول چنین معرفتی را چگونه می‌دانستند؟ به نظر می‌رسد ...  بیشتر
روش‌شناسی ابن خلدون در مطالعات تاریخی
روش‌شناسی ابن خلدون در مطالعات تاریخی

ناصر صدقی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 19-42

https://doi.org/10.22051/hph.2014.818

چکیده
  روش ابن خلدون در مطالعات تاریخی در اصل بر پایه نقد و ارزیابی روش‌های تاریخ‌نگاری اسلامی شکل گرفته است. او بعد از نقد همه‌جانبه و به خدمت گرفتن برخی سنّت‌های فکری نهفته در تاریخ‌نگاری اسلامی، روش ابداعی ...  بیشتر