تاریخ نگاری شمس‌الحسن و وجوه اشتراک آن با دو اثر متأخر خود(ظفرنامه‌ی یزدی و جامع‌التواریخ حسنی)
تاریخ نگاری شمس‌الحسن و وجوه اشتراک آن با دو اثر متأخر خود(ظفرنامه‌ی یزدی و جامع‌التواریخ حسنی)

فاطمه رستمی

دوره 22، شماره 10 ، آذر 1391، ، صفحه 55-73

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.862

چکیده
  یکی از ویژگی‌های تاریخ‌نگاری دوره‌ی تیموری حکومت‌محوری آن است.اگرچه این رویکرد به ظاهر تداوم اقدام‌های مورخان دوره‌های قبلی است؛ اما بررسی متون این دوره نشان می‌دهد که انگاره‌های موجود در جامعه‌ی ...  بیشتر