البدء و التاریخ؛ روایت/تفسیری از بافتار فکری جامعه اسلامی در قرن چهارم هجری
البدء و التاریخ؛ روایت/تفسیری از بافتار فکری جامعه اسلامی در قرن چهارم هجری

زهیر صیامیان گرجی؛ سعید موسوی سیانی

دوره 26، شماره 18 ، دی 1395، ، صفحه 43-70

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2017.12096.1086

چکیده
  کارکرد منابع تاریخی قرون متقدم اسلامی در تعین‌بخشی به تصور مسلمانان دوره‌های مختلف از سنت اسلامی و تعریف راست کیشی اسلامی موجبات اهمیت نقد تاریخی این متون می‌شود. مسئله مقاله حاضر بررسی این وضعیت در ...  بیشتر