میراث شیز در سنت زردشتی روزگار اسلامی
میراث شیز در سنت زردشتی روزگار اسلامی

حمیدرضا دالوند

دوره 27، شماره 19 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.11406.1071

چکیده
  شیز و آتشکده آن چنان نقش و جایگاهی در تاریخ دیانت زردشتی دارد که بنابر شواهد باستانشناختی از روزگار هخامنشی به این سو، به ویژه به روزگار ساسانیان و حتی سده چهارم هجری یکی از کانون‌های عبادی و فکری آن ...  بیشتر