بازخوانی نامه‌های امیرکبیر برپایه‌ی هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌خارجی
بازخوانی نامه‌های امیرکبیر برپایه‌ی هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌خارجی

محسن خلیلی؛ فهیمه حسینی

دوره 23، شماره 12 ، آذر 1392، ، صفحه 39-75

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.884

چکیده
    اهداف سیاست‌ خارجی سه‌گانه‌اند: کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت. هدف مقاله‌ی حاضر‌، بررسی نامه‌های امیرکبیر از منظر هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌ خارجی است. در این مقاله، نگارندگان با بهره‌گیری ...  بیشتر