مغول‌شناسیِ ایرانی و نسبت آن با دو شاخه‌ی مغول‌شناسیِ مارکسیستی و غربی در تاریخنگاری دوره پهلوی
مغول‌شناسیِ ایرانی و نسبت آن با دو شاخه‌ی مغول‌شناسیِ مارکسیستی و غربی در تاریخنگاری دوره پهلوی

جعفر نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2022.38980.1586

چکیده
  مغول‌شناسیِ ایرانی در کنار دوشاخه‌ی مغول‌پژوهی مارکسیستی و اروپایی، صورتبندی سه‌گانه‌ی مغول‌شناسیِ دوره ی پهلوی را تشکیل دادند. در این میان، مغول‌شناسیِ ایرانی به دلیل تمایز در مبانی روش‌شناختی ...  بیشتر