دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
نمودهای ناسیونالیسم در کتاب‌های درسی تاریخ دوره‌ی پهلوی اول
نمودهای ناسیونالیسم در کتاب‌های درسی تاریخ دوره‌ی پهلوی اول

غلامرضا وطن دوست؛ سیمین فصیحی؛ زهرا حامدی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 181-205

https://doi.org/10.22051/hph.2014.872

چکیده
  بی‌تردید، نظام آموزشی، یکی از مهم‌ترین پایه‌های هر جامعه به شمار می‌آید، که ضمن اثرگذاری بر دیگر نظام‌های اجتماعی، از آن‌ها نیز تأثیر می‌پذیرد.دولت پهلوی اول با هدف مدرن‌سازی کشور، از جمله این عرصه ...  بیشتر