آناکرونیزم و ایستار دوکسایی در تاریخ‌نگاری دکتر ناصر تکمیل همایون
آناکرونیزم و ایستار دوکسایی در تاریخ‌نگاری دکتر ناصر تکمیل همایون

یعقوب خزائی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، ، صفحه 89-107

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.35717.1514

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی نوشته‌های دکتر ناصر تکمیل همایون، تاریخ‎پژوه و جامعه‌شناس سرآمدِ معاصر، به‌ویژه با تأکید بر آثار ایشان دربارۀ دورۀ قاجاریه می‌پردازد. اغلب نوشته‌های ایشان پژوهش‌هایی است دربارۀ ...  بیشتر
تاریخ‌نویسی مکی: کنشگری سیاسی، قهرمان‌گرایی و نسبت آن با حرفۀ تاریخ‌نویسی
تاریخ‌نویسی مکی: کنشگری سیاسی، قهرمان‌گرایی و نسبت آن با حرفۀ تاریخ‌نویسی

یعقوب خزائی

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، ، صفحه 119-136

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2019.23287.1295

چکیده
  حسین مکی کنشگر فعال سیاسی است که با باور به نظریۀ قهرمان تاریخ نوشته است. پژوهش حاضر نسبت کنشگری سیاسی مکی با حرفۀ تاریخ‌نویسی او را بررسی می‌کند و بر این فرضیه استوار است که باور به قهرمان و تغییر قهرمانان ...  بیشتر