دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
درآمدی بر بازشناسی تاریخ‌نگاری منصوره اتحادیه
درآمدی بر بازشناسی تاریخ‌نگاری منصوره اتحادیه

زهرا قنبری مله؛ داریوش رحمانیان

دوره 22، شماره 10 ، آذر 1391، ، صفحه 105-127

https://doi.org/10.22051/hph.2014.863

چکیده
  توجه به تاریخ‌نگاری زنان و پرداختن به ریشه‌های تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری مورخان زن، یکی از مباحث مهم معرفت‌شناختی در حوزه‌ی پژوهش‌های تاریخی به شمار می‌رود و در این منصوره اتحادیه بانوی مورخی است ...  بیشتر