طرح جلد کتاب های درسی تاریخ معاصر دبیرستان از 1358-1394
طرح جلد کتاب های درسی تاریخ معاصر دبیرستان از 1358-1394

علیرضا ملایی توانی؛ جواد نوروزی

دوره 26، شماره 17 ، آبان 1395، ، صفحه 145-178

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2451

چکیده
  چکیده کتاب‌های تاریخی یکی از مهمترین رسانههای فرهنگی است که نقشهای مهمی چون آگاهی‌بخشی، هویتسازی، شکلدهی به ذهنیت، باورها و عقاید افراد جامعه را از رهگذر بازنمایی و بازآفرینی گذشته بر عهده دارد. وقتی ...  بیشتر