تحلیل انتقادی دیدگاه الدوری درباره خاستگاه تاریخنگاری اسلامی
تحلیل انتقادی دیدگاه الدوری درباره خاستگاه تاریخنگاری اسلامی

علی محمد زمانی؛ سید هاشم آقاجری

دوره 27، شماره 19 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 143-165

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.12770.1101

چکیده
    خاستگاه تاریخنگاری اسلامی مساله ای است که مستشرقان و محققان مسلمان درباره آن نظرات مختلفی داده اند. عبدالعزیز الدوری محقق مسلمان با توصیف دو خط حدیث و قبیله به عنوان محور مکاتب تاریخنگاری مدینه و ...  بیشتر