تحلیل مطالبات زنان تهران در دورة پهلوی دوم (1320-1332ش.) براساس عرایض مجلس شورای ملی
تحلیل مطالبات زنان تهران در دورة پهلوی دوم (1320-1332ش.) براساس عرایض مجلس شورای ملی

سیدمحمود سادات؛ فرزانه عامری

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 77-105

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.18648.1182

چکیده
  مسئله پژوهش حاضر شناخت وضعیت مطالبات زنان تهران و دغدغه‌های آنان با تحلیل عرایض آنان در بازة زمانی1320 تا 1332ش است. همچنین درصدد شناخت واکنش زنان تهران نسبت به اتفاقات سیاسی و پاسخگویی به این پرسش است که ...  بیشتر