دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تاریخ نگاری و تاریخ نگری خاندان منجم یزدی
تاریخ نگاری و تاریخ نگری خاندان منجم یزدی

ابوالحسن فیاض انوش؛ علی اکبر کجباف؛ غلامرضا مهدی راونجی

دوره 26، شماره 18 ، دی 1395، ، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22051/hph.2017.11561.1074

چکیده
  تاریخ نگاری و تاریخ نگری دوره صفوی بر پایه کاربستی از عناصر معرفتی بر آمده از مقتضیات فرهنگی آن دوره بسط و گسترش یافت. اندیشه غالب در آثار مورخان این عصر را می توان نوعی حکمت الهیاتی خواند که از سوئی برآمده ...  بیشتر