تاریخ نگاری و تاریخ نگری خاندان منجم یزدی
تاریخ نگاری و تاریخ نگری خاندان منجم یزدی

ابوالحسن فیاض انوش؛ علی اکبر کجباف؛ غلامرضا مهدی راونجی

دوره 26، شماره 18 ، دی 1395، ، صفحه 89-110

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2017.11561.1074

چکیده
  تاریخ نگاری و تاریخ نگری دوره صفوی بر پایه کاربستی از عناصر معرفتی بر آمده از مقتضیات فرهنگی آن دوره بسط و گسترش یافت. اندیشه غالب در آثار مورخان این عصر را می توان نوعی حکمت الهیاتی خواند که از سوئی برآمده ...  بیشتر