تاریخ نگری و منابع تاریخ‌نگاری مسعودی (346-280هـ.ق) در کتاب التنبیه والاشراف
تاریخ نگری و منابع تاریخ‌نگاری مسعودی (346-280هـ.ق) در کتاب التنبیه والاشراف

حسن مجربی؛ علی غلامی فیروزجائی؛ عباسعلی محبی فر

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 131-152

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.19544.1204

چکیده
  اگرچه بررسی کارنامۀ تاریخ‌نگاری مسعودی، منحصر در کتاب التنبیه و الاشراف نمی‌باشد اما می‌توان گفت شاکلة اصلی تاریخ‌نگاری وی را دربر می‌گیرد. مسعودی مورخ برجستة سده‌های سوم و چهارم هجری، یکی از بنیان‌گذاران ...  بیشتر