دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
مروری بر تاریخ به مثابه‌ی رفتار آشوب‌گونه‌ی یک سامانه‌ی غیرخطی
مروری بر تاریخ به مثابه‌ی رفتار آشوب‌گونه‌ی یک سامانه‌ی غیرخطی

ناصر حافظی مطلق؛ سید احسان تهامی؛ محمدحسین خاکسار

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1389، ، صفحه 51-78

https://doi.org/10.22051/hph.2014.837

چکیده
  دستاوردهای علمی جدید درعلوم مهندسی و در حوزه‌ی سامانه‌های پیچیده و تحلیل سامانه‌های غیرخطی می‌تواند علاوه بر علوم پایه و مهندسی، در علوم انسان، به ویژه در تحلیل مسائل اجتماعی و پژوهش‌های تاریخی نیز ...  بیشتر