آشفتگی در مفهومِ
آشفتگی در مفهومِ "متنِ تاریخنگارانه" و نقشِ حیث التفاتی در ایضاحِ این مفهوم

امیر اغایلی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ مصطفی پیرمرادیان

دوره 24، شماره 14 ، دی 1393، ، صفحه 5-30

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2366

چکیده
  عدمِ وجودِ تصوری روشن از مفهومِ "متنِ تاریخنگارانه"، نظریه پردازی و مفهوم سازی را در حوزه ی نظریِ تاریخ و شعبات آن، دچارِ صعوبت نموده است. این معضل همچنین، پژوهشگرانِ حوزه ی تاریخِ تاریخنگاری را در تشخیص ...  بیشتر