مبانی علم تاریخ در تفکر و صاف
مبانی علم تاریخ در تفکر و صاف

مهدی فرهانی منفرد؛ محبوبه شرفی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.871

چکیده
  کتاب تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار، مشهور به تاریخ وصاف، تألیف عبدالله شیرازی، مقلب به وصاف الحضره، یکی از مهم‌ترین متون تاریخنگاری ایرانی است.این اثر، افزون بر اخبار تاریخی، دیدگاه‌های مؤلف درباره‌ی ...  بیشتر