مطهری و مفاهیم تاریخی در قلمرو فلسفه علم تاریخ
مطهری و مفاهیم تاریخی در قلمرو فلسفه علم تاریخ

علیرضا ملائی توانی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 145-170

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.816

چکیده
  پرداختن به فلسفه تاریخ و نیز برانگیختن صاحبان علم و خرد به تفکر درباره تاریخ، از دغدغه‌های استاد مطهری بود. وی در حوزه مسائل معرفت‌شناسی تاریخی مباحث گسترده‌ای دارد و درباره فلسفه علم تاریخ و به ویژه ...  بیشتر