نگاهی به نبرد ذوقار و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری اسلامی
نگاهی به نبرد ذوقار و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری اسلامی

علی اصغر میرزایی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 121-141

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.828

چکیده
  این مقاله می‌کوشد در چارچوب الگوهای روش‌شناختی و معرفت‌شناختی تاریخ‌نگاری اسلامی، واقعه‌ی ذوقار و ارتباط آن را با نبردهای ایران و اعراب در متون تاریخ‌نگاری اسلامی واکاوی کند.فرضیه‌ی مقاله این است ...  بیشتر