ظهور اعراب و تحولات دهه‌‌های آغازین اسلامی به روایت یوحنا بارپنکای
ظهور اعراب و تحولات دهه‌‌های آغازین اسلامی به روایت یوحنا بارپنکای

محمد احمدی منش

دوره 31، شماره 27 ، مرداد 1400، ، صفحه 11-30

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2022.38134.1570

چکیده
  کهن‌‌ترین گزارش‌‌های تاریخی دربارۀ اسلام آغازین در سدۀ نخست هجری، منابع غیرعربی و غیراسلامی هستند و یکی از مهم‌ترین آنها، بخش پایانی کتاب رش‌‌ملّه اثر یوحنا بارپنکای به سریانی شرقی است. در این اثر ...  بیشتر
اخبارالطوال و برآمدن عباسیان: نمونه‌ای از روایت مدنظر عباسیان
اخبارالطوال و برآمدن عباسیان: نمونه‌ای از روایت مدنظر عباسیان

محمد احمدی منش

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، ، صفحه 33-53

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2019.22780.1278

چکیده
  شیوۀ به قدرت رسیدن عباسیان و تأثیری که این فرایند، بر منابع تاریخی گذاشته، مسئلۀ کلی این مقاله است. فرض اصلی مقالۀ حاضر این است که روایت اخبارالطوال رویکردی است آگاهانه با روایتی منسجم و هدفدار از برآمدن ...  بیشتر