دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
بازنمایی مفهوم عوام در خاطره‌نگاری‌های عصر مشروطه بر اساس نظریۀ داده‌بنیاد
بازنمایی مفهوم عوام در خاطره‌نگاری‌های عصر مشروطه بر اساس نظریۀ داده‌بنیاد

فاطمه نصرالهی؛ محمد امیر شیخ نوری؛ ناصر تکمیل همایون؛ هوشنگ خسروبیگی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، ، صفحه 265-296

https://doi.org/10.22051/hph.2021.22358.1268

چکیده
  انقلاب مشروطۀ ایران که انقلابی برای برپایی قانون و برابری عموم بود، از جمله رویدادهایی است که می‌توان به ناگفته‌های آن در تأثیری که بر نوع نگاه به عامۀ مردم داشت، از دل خاطرات خودنوشتۀ طبقۀ مسلط و متوسط ...  بیشتر