دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
مسئلۀ عاملیت سیاسی فرودستان در تاریخ فرهنگی؛ یک مطالعۀ مقایسه‌‌ای
مسئلۀ عاملیت سیاسی فرودستان در تاریخ فرهنگی؛ یک مطالعۀ مقایسه‌‌ای

ابوذر فتاحی زاده؛ محمدجواد عبدالهی

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، ، صفحه 235-254

https://doi.org/10.22051/hph.2019.23120.1291

چکیده
  در تاریخ فرهنگی کلاسیک، نخبگان، کارگزارانِ فرهنگ و سیاست محسوب می‌‌شدند؛ ازاین‌رو در این نوع تاریخ‌‌نگاری، جریان‌‌های فرهنگی‌سیاسی برآمده از مردمان عادی را مستقل از فرهنگ تولیدیِ نخبگان نمی‌‌دانستند. ...  بیشتر