مسئلۀ عاملیت سیاسی فرودستان در تاریخ فرهنگی؛ یک مطالعۀ مقایسه‌‌ای
مسئلۀ عاملیت سیاسی فرودستان در تاریخ فرهنگی؛ یک مطالعۀ مقایسه‌‌ای

ابوذر فتاحی زاده؛ محمدجواد عبدالهی

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، ، صفحه 235-254

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2019.23120.1291

چکیده
  در تاریخ فرهنگی کلاسیک، نخبگان، کارگزارانِ فرهنگ و سیاست محسوب می‌‌شدند؛ ازاین‌رو در این نوع تاریخ‌‌نگاری، جریان‌‌های فرهنگی‌سیاسی برآمده از مردمان عادی را مستقل از فرهنگ تولیدیِ نخبگان نمی‌‌دانستند. ...  بیشتر