بینش و روش تاریخ‌نگاری محمود حسینی، منشی جامی
بینش و روش تاریخ‌نگاری محمود حسینی، منشی جامی

ناصر خاوری؛ محمد سرور مولایی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، ، صفحه 65-93

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2020.26032.1351

چکیده
  محمود حسینی، منشی جامی، مورخ آغاز سلسلۀ درانیان، با تحریر کتاب مستطاب تاریخ احمدشاهی نقش مهمی در ثبت و ضبط وقایع و رخدادهای تاریخی این دورۀ سرنوشت‌ساز افغانستان ایفا کرد. ارجاعات متعدد و اقتباس از داده‌های ...  بیشتر