واکاوی رویکرد تاریخ‌پژوهان معاصرتاجیکستان به حکومت سامانیان
واکاوی رویکرد تاریخ‌پژوهان معاصرتاجیکستان به حکومت سامانیان

جواد هروی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، ، صفحه 257-279

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2020.30691.1424

چکیده
  بررسی تاریخ‌پژوهی کشورهای همسایۀ ایران و نحوۀ نگریستن آنها به میراث و تاریخ مشترک گذشته، زمینه‌ای مناسب برای گفت‌وگوی علمی بین متفکران کشورهاست. مقالۀ حاضر با بررسی و تحلیل رویکرد تاریخ‌پژوهان تاجیکستان ...  بیشتر