اهمیت نزهةالقلوب در تبیین جغرافیای تاریخی و تعیین جای‌نام‌‌‌های کردستان دورۀ ایلخانی
اهمیت نزهةالقلوب در تبیین جغرافیای تاریخی و تعیین جای‌نام‌‌‌های کردستان دورۀ ایلخانی

محسن رحمتی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، ، صفحه 117-139

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2020.31506.1440

چکیده
  در دوران ایلخانی، بخش غربی ایالت جبال، در اسناد دیوانی، زیر عنوان کردستان قرار گرفت. نزهةالقلوب نخستین متنی است که اطلاعات مشروح و بسیار گرانبها دربارۀ جغرافیای تاریخی کردستان ارائه می‌دهد. در فهرستی ...  بیشتر