مقایسۀ تحلیلی جغرافی‌نگاری ابن‌خردادبه و اصطخری
مقایسۀ تحلیلی جغرافی‌نگاری ابن‌خردادبه و اصطخری

مهدی علیجانی؛ محبوبه شرفی

دوره 30، شماره 25 ، شهریور 1399، ، صفحه 215-241

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.32847.1462

چکیده
  این پژوهش می‌کوشد برمبنای مطالعات کتابخانه‌ای و روش تاریخی با رویکرد توصیفی‌تحلیلی، شیوه و ویژگی‌های جغرافی‌نگاری و مکتب روشی دو تن از جغرافی‌دانان ایرانی (ابن‌خردادبه و اصطخری) را واکاوی و تحلیل ...  بیشتر