ضرورت توجه به دانش‌های کمکی تاریخ از منظر باستانی پاریزی (مطالعۀ موردی: جغرافیا و باستان‌شناسی)
ضرورت توجه به دانش‌های کمکی تاریخ از منظر باستانی پاریزی (مطالعۀ موردی: جغرافیا و باستان‌شناسی)

فخری زنگی آبادی؛ علی ناظمیان فرد؛ هادی وکیلی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، ، صفحه 109-131

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.35118.1501

چکیده
  محمدابراهیم باستانی پاریزی (1393-1304) از معدود پژوهشگرانی است که در عرصۀ مطالعات تاریخی از سبک ویژه و منحصربه‌فردی برخوردار است؛ در این سبک، اتکا به دانش‌های کمکی تاریخ وجه بارز و برجسته‌ای دارد. او با ...  بیشتر