دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
گونه شناسی آثار تاریخی ابن حبیب بغدادی(د.245ﻫ.)
گونه شناسی آثار تاریخی ابن حبیب بغدادی(د.245ﻫ.)

عطیه شریعت نژاد کیاسری؛ هادی عالم زاده؛ یونس فرهمند؛ معصومعلی پنجه

دوره 31، شماره 27 ، مرداد 1400، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22051/hph.2021.34837.1493

چکیده
  به ابوجعفر محمد‌بن‌حبیب بغدادی ادیب و مورخ پرکار سدۀ سوم هجری بیش از سی‌وهفت اثر نسب داده‌اند که تنها یازده اثر از آنها در دست است. از این آثار هشت اثر در زمرۀ آثار تاریخی و سه اثر از مقولۀ کتب ادب و لغت ...  بیشتر