تداوم و گسست در تاریخ فرودستان با نگاهی به آرای والتر بنیامین
تداوم و گسست در تاریخ فرودستان با نگاهی به آرای والتر بنیامین

رضا نصیری حامد

دوره 31، شماره 27 ، مرداد 1400، ، صفحه 287-307

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.36419.1530

چکیده
  پیوند تاریخ با «اکنون» در نظریات مختلف به‌ویژه در دوران اخیر مدّنظر قرار گرفته است. بر این اساس همان قدر که گذشته بر حال مؤثر است، از تأثیر اکنون در فهم ما از گذشته نیز می‌‌توان سخن به میان آورد. ...  بیشتر