دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
از روان‌شناسی تاریخی تا تاریخ روان‌شناختی
از روان‌شناسی تاریخی تا تاریخ روان‌شناختی

زهرا قدیانی نژاد رزکی؛ فواد پورآرین؛ حسین مفتخری؛ علی مرادی

دوره 31، شماره 27 ، مرداد 1400، ، صفحه 153-176

https://doi.org/10.22051/hph.2021.36849.1546

چکیده
  روان‌شناسی به‌عنوان دانشی که دربارۀ رفتار انسان‌ بحث می‌کند، می‌تواند چشم‌اندازهای جدیدی در جهت بازخوانی گذشته برای پژوهشگران تاریخ ایجاد ‌کند. هیچ دانشی به‌تنهایی قادر به شناخت تمامی جوانب حیات ...  بیشتر