تحلیل گفتمان رویکردهای سنت گرایی و تاریخی نگری در مبانی نظری هنر اسلامی
تحلیل گفتمان رویکردهای سنت گرایی و تاریخی نگری در مبانی نظری هنر اسلامی

صدیقه پورمختار؛ مرتضی افشاری؛ خشایار قاضی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2022.39236.1594

چکیده
  رویکرد‌ها و تعاریف متنوع و گاه متفاوت در مطالعات هنر‌اسلامی، بررسی شاخه‌های مختلف این هنر را دچار پیچیدگی کرده است. سنت‌گرایی و تاریخی‌نگری، دو رویکرد غالب در این شاخه‌ی هنری، هر یک به گونه‌ای به ...  بیشتر