دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
طرح جلد کتاب های درسی تاریخ معاصر دبیرستان از 1358-1394
طرح جلد کتاب های درسی تاریخ معاصر دبیرستان از 1358-1394

علیرضا ملایی توانی؛ جواد نوروزی

دوره 26، شماره 17 ، آبان 1395، ، صفحه 145-178

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2451

چکیده
  چکیده کتاب‌های تاریخی یکی از مهمترین رسانههای فرهنگی است که نقشهای مهمی چون آگاهی‌بخشی، هویتسازی، شکلدهی به ذهنیت، باورها و عقاید افراد جامعه را از رهگذر بازنمایی و بازآفرینی گذشته بر عهده دارد. وقتی ...  بیشتر