استفاده از شعر به‌مثابۀ منبع تاریخی؛ بررسی مقایسه‌ای تاریخ‌نگاری‌ روادیان آذربایجان در دیوان قطران تبریزی و منابع تاریخی اسلامی
استفاده از شعر به‌مثابۀ منبع تاریخی؛ بررسی مقایسه‌ای تاریخ‌نگاری‌ روادیان آذربایجان در دیوان قطران تبریزی و منابع تاریخی اسلامی

اسماعیل شمس

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، ، صفحه 133-154

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.36830.1544

چکیده
  پژوهش حاضر با بررسی مقایسه‌ای نحوۀ روایت تاریخ روادیان در منابع تاریخی و دیوان قطران تبریزی، شاعر دربارِ شماری از فرمانروایان این سلسله، به بررسی تطبیقی این روایت‌ها در یک دورۀ تاریخی مشخص می‌پردازد. ...  بیشتر