دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
شاخصه های تاریخ نگاری فاطمیان در گفتمان تاریخ نگاری اسلامی
شاخصه های تاریخ نگاری فاطمیان در گفتمان تاریخ نگاری اسلامی

علی بابایی سیاب؛ فاطمه جان احمدی؛ سیّد هاشم آقاجری

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 33-51

https://doi.org/10.22051/hph.2018.16984.1163

چکیده
  تحقیق دربارة تاریخ­نگاری اسماعیلیان به دلیل ازمیان‌رفتن حجم قابل‌توجهی از آثار آنان، در میان پژوهشگران این حوزه از اقبال کمتری برخوردار بوده است. با بررسی معدود آثارِ باقی­مانده از مورخان اسماعیلی­مذهب ...  بیشتر