دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
بینش و روش تاریخ‌نگاری محمود حسینی، منشی جامی
بینش و روش تاریخ‌نگاری محمود حسینی، منشی جامی

ناصر خاوری؛ محمد سرور مولایی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، ، صفحه 65-93

https://doi.org/10.22051/hph.2020.26032.1351

چکیده
  محمود حسینی، منشی جامی، مورخ آغاز سلسلۀ درانیان، با تحریر کتاب مستطاب تاریخ احمدشاهی نقش مهمی در ثبت و ضبط وقایع و رخدادهای تاریخی این دورۀ سرنوشت‌ساز افغانستان ایفا کرد. ارجاعات متعدد و اقتباس از داده‌های ...  بیشتر