دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تاریخ‌نگاری‌ فرودستان از دریچۀ آرشیو اسناد با نگاهی به اسناد کنشگری زنان در ملی‌شدن نفت
تاریخ‌نگاری‌ فرودستان از دریچۀ آرشیو اسناد با نگاهی به اسناد کنشگری زنان در ملی‌شدن نفت

ربابه معتقدی

دوره 31، شماره 28 ، دی 1400، ، صفحه 211-227

https://doi.org/10.22051/hph.2022.34420.1485

چکیده
  در سال‌های اخیر در کنار تاریخ‌نویسی سنتی، نگاه‌ها به تاریخ‌نویسی اجتماعی جلب شده است. امروزه بر این باور هستیم که تاریخ در انحصار و ساخته‌پرداختۀ نخبگان و سیاست‌ورزان نبوده و بخش بزرگی از هر رخداد ...  بیشتر
تحلیل مطالبات زنان تهران در دورة پهلوی دوم (1320-1332ش.) براساس عرایض مجلس شورای ملی
تحلیل مطالبات زنان تهران در دورة پهلوی دوم (1320-1332ش.) براساس عرایض مجلس شورای ملی

سیدمحمود سادات؛ فرزانه عامری

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 77-105

https://doi.org/10.22051/hph.2018.18648.1182

چکیده
  مسئله پژوهش حاضر شناخت وضعیت مطالبات زنان تهران و دغدغه‌های آنان با تحلیل عرایض آنان در بازة زمانی1320 تا 1332ش است. همچنین درصدد شناخت واکنش زنان تهران نسبت به اتفاقات سیاسی و پاسخگویی به این پرسش است که ...  بیشتر
جستاری بر تاریخ‌نگاری رسمی زنان در دوره‌ی پهلوی اول
جستاری بر تاریخ‌نگاری رسمی زنان در دوره‌ی پهلوی اول

الهام ملک زاده

دوره 22، شماره 9 ، فروردین 1391، ، صفحه 87-107

https://doi.org/10.22051/hph.2014.879

چکیده
  در آغاز حکومت پهلوی، یکی از شعارها، تغییر شرایط و ارتقای وضعیت زنان برای خروج از زندگی سنتی بود.در همین راستا اقداماتی انجام شد که پرسروصداترین آن‌ها امریه‌ی کشف حجاب است.تحصیل دختران و بانوان از مقطع ...  بیشتر