بینش معرفت‌شناسانه در تاریخ‌نگاری مطهر بن طاهر مقدسی
بینش معرفت‌شناسانه در تاریخ‌نگاری مطهر بن طاهر مقدسی

شهلا بختیاری؛ طاهره نظری ایلخانی آبادی

دوره 21، شماره 7 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.846

چکیده
  شناخت دیدگاه‌های مؤلفان متون کهن تاریخی ابزاری است برای دریافت رویکرد تاریخی آنان که می‌تواند نمایانگر ماهیت علم تاریخ و بینش مؤلف باشد.البدء و التاریخ تألیف مطهربن طاهر مقدسی(355 هـ /966م) یکی از مهم‌ترین ...  بیشتر