نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز

چکیده

تاریخ جایگزین در حقیقت بعد متفاوتی از حوادث گذشته را تصور کرده و برآیندهای این تفاوت را در جهان واقعی وارد می کند و تا آینده پیش می رود. به عبارت ساده تاریخ جایگزین تفسیر و یا بحث چه می شد اگرهای تاریخی با تفکراتی در مورد آثار و نتایج متفاوت منشعب از این چه می شد اگرهاست. تاریخ جایگزین بیشتر نقاط اساسی تاریخ را می چرخاند و تفسیری کاملا متفاوت را در زمان حال ایجاد می کند. این تفسیرها گاهی بر اساس واقعیت است؛ اما اغلب بر اساس حدس و گمان مورخ می باشد. این روش نگرش، یک تمرین است برای توجه به گذشته ،تحلیل برآیند رویدادها و پاسخ به پرسش چه می شد اگرها در تعدادی از حوادث اصلی تاریخی که به صورت متفاوت اتفاق افتاده و راهی برای تفسیری جدید و شاید التیام بخش تر از نتایج حوادث تاریخی می باشد. در حقیقت یک تنوع باور نکردنی از طرح چنین پرسش هایی توسط طرفداران تاریخ جایگزین ایجاد می شود و در رمان های تاریخی یا داستان های کوتاه و یا تک نگاری های تاریخی توسعه پیدا می کند. این نگاه به تاریخ می تواند منشاء نگارش متفاوتی از حوادث تاریخی باشد. پژوهش پیش رو مسائل چندی را مورد بررسی قرار داده است؛1. تاریخ جایگزین چیست؟2. تاریخ جایگزین با چه نام هایی شناخته شده است؟3.مسائل مورد توجه در تاریخ جایگزین شامل چه موضوعاتی می شود؟4.شباهت و تفاوت تاریخ جایگزین و دیگر تاریخ های جدید مانند تاریخ آینده و سفر در زمان در چه موضوعاتی است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Events in the History of Alternative

نویسنده [English]

  • Masoumeh Dehghan

Assistant Professor, Department of History, Shiraz University

چکیده [English]

In deed Alternate history has imaged different side of past events and is entering the results of this difference to the real world and these results will continue till future. In simple word, Alternate history is the interpretation of historical ifs and buts with the thoughts about the different results of these ifs and buts. Alternate history, change more basic points of history and make a perfectly different interpretation in present. Sometime these interpretations are based on truth, but most of the time they are based on the historian's guess. This point of view, is a practice for noticing to the past analyzing the result of ifs the events and answering to the question of ifs and buts of some main historical events which has differently occurred It is a way for a new or maybe more healing interpretation of historical events' results. Indeed, The Alternate history's followers raise incredible variety of such questions and these questions expand in historical novels or short stories or monograph writings. this viewpoint to history can be the origin of different writing about historical events. This research has investigated some subjects: 1. what is Alternate history? 2. with which names Alternate history is presented? 3. Which subjects are affirmed by Alternate history? 4. What is similarity and difference of Alternate history and other new histories like future history and time travel?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternate History
  • Historical Narrative
  • Historical Truth
  • Novel
  • Historical Legends
ـ قرآن کریم
ـ ابن خلدون، عبدالرحمن(1382). مقدمه. جلد دوم. ترجمه محمد پروین گنابادی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم.
ـ خلیل عمادالدین (1412هـ ق). التفسیر الاسلامی للتاریخ. قم: دارالکتب الاسلامی.
 ـ مسکویه، ‌ابوعلی ‌(1368). تجارب‌الامم. جلد اول. ‌ترجمه دکتر ابوالقاسم امامی. ‌تهران: انتشارات سروش.
ـ نصار، ناصف (1366). اندیشه‌های واقع‌گرایی ابن خلدون، ترجمة یوسف رحیم‌لو، مرکز نشر دانشگاهی، تهران:
ـ یوسفی‌راد، مرتضی (1387). مکتب تاریخ‌نگاری مسعودی. روش‌شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی(مجموعه مقالات). به کوشش داود فیرحی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 
 
 ـAlternate history، from wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Alternate history, 2010,11,10.
 ـBrave New Words: The Oxford Dictionary of Science Fiction (Oxford University Press, 2007) notes the preferred usage of "Alternate History" as well as its primacy in coinage, "Alternate History" was coined in 1954 and "Alternative History" was first used in 1977, pp.4–5.
 ــ"Allohistory". World Wide Words. 2002-05-04. Retrieved 2012-11-25. 
Berkwits,jeff."Sci-Fi Site of the Week:Uchronia:The Alternate History list ". SciFi.com.Archived from the original on 1 December2008.Retrieved20 November 2008.
 ـFay Brian ",unconventional history" History and theory، theme Issue41(December 2002)، p1-6.
 ـIan montgomerie “Alternate History Frequently asked questions” «mhtml:file://j:\Alternate History.com.mht»29 May 2001(accessed 25 octobr 2010)pp1-12.
 ـMayer Anthony “Frequently asked questions in soc.history. what-if” «mhtml: file://j:soc.history what if Faquestions.mht» 6 december 2002,(accessed 25 octobr 2010) pp1-12.
 
Reilly j.john “Alternative history” «http://www.johnreilly.info/althis.htm»(accessed 13 octobr 2010).
 ـRosenfeld, Gavriel D. (2005). The World Hitler Never Made: Alternate History and the Memory of Nazism (1. publ. ed.). Cambridge: Cambridge Univ. Press. pp. 39, 97–99. ISBN 0-521-84706-0
 ـRosenfeld, Gavriel David. "Why Do We Ask 'What If?' Reflections on the Function of Alternate History." History and Theory 41, Theme Issue 41 (December 2002),pp 90–103.
 
 ـSchmunk Robert ”uchronia” «http://www.uchronia.net/intro.html»(accessed 22 September 2010) pp1-10.
 
 ---------------,uchronia :the Alternate history، http ://www.uchronia.net/intro, html.
---------------, what is Alternate history?، uchronia, http:// www.uchronia.net/intro.html.
 
 ــSteven H Silver. "Uchronicle". Helix. Retrieved 2009-05-26. 
 ـUchronia”the Alternate history list” «http://www.uchronia.net» (accessed 13 octobr 2010)pp1-2.