نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم‌سیاسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پیوند تاریخ با «اکنون» در نظریات مختلف به‌ویژه در دوران اخیر مدّنظر قرار گرفته است. بر این اساس همان قدر که گذشته بر حال مؤثر است، از تأثیر اکنون در فهم ما از گذشته نیز می‌‌توان سخن به میان آورد. در تاریخ به‌ویژه از منظر فرودستان و ستمدیدگان، وضعیت اکنون موقعیتی خاص و استثنایی نیست، چراکه تداوم رنج این اقشار به‌شکل یک قانون در طول تاریخ، استمرار و تداوم یافته است. «والتر بنیامین» در آثار خود به‌ویژه در تزهایی دربارۀ تاریخ، به تداوم وضعیت تاریخی رنج‌‌کشیدگان اشاره می‌کند و ضمن تأکید بر ملموس‌ترین و عینی‌ترین ابعاد رنج ستمدیدگان تاریخ، به امکان رهایی از وضعیت موجود بر اساس ظهور لحظه‌ای موعودگرایانه و مسیحایی می‌اندیشد. این وجه از اندیشۀ بنیامین، به انحای مختلف آشکار و پنهان در رویکردهای متأخر از قبیل تاریخ فرودستان، مطالعات پسااستعماری و نیز تاریخ بدیل و جایگزین برجسته شده و منشأ تأملات نوینی در رویکرد به تاریخ شده است. یکی از بارزترین وجوه نگاه نقادانۀ بنیامین، نقد ایدۀ پیشرفت در تاریخ است که از دیدگاه وی برآمده از فلسفۀ فاتحان تاریخ است؛ این در حالی است که اوضاع شکست‌خوردگان تاریخ حکایت از رنج پیوستۀ ایشان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Continuity and Non Continuity in the History of the Subaltern History by Emphasis on the views of Walter Benjamin

نویسنده [English]

  • Reza Nasiri Hamed

Assistant Professor of Political Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

 The connection of history with the “now” has been emphasized in various theories, especially in recent times. Accordingly, just as the past affects the present, so can the present affect our understanding of the past. In history, especially from the point of view of the subaltern and the oppressed, the situation is not a special and exceptional situation rather than it is a permanent rule throughout history. In his works, especially in his theses on history, Walter Benjamin refers to the continuation of the historical situation of the suffering and while emphasizing the most objective aspects of the suffering of the oppressed in history, thinks on the possibility of liberation from the status quo based on the emergence of the Messianic moment. This aspect of Benjamin's thought has been highlighted in various overt and covert later approaches such as Subaltern history, postcolonial studies, and alternatve history, and has been the source of new reflections on the approach to history. One of the most prominent aspects of Benjamin's view is the critique of the idea of ​​progress in history which in his view is derived from the philosophy of the conquerors of history. However, the situation of the defeated in history is a sign of their continued suffering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Messianistic Moment
  • Continuity
  • Non Continuity
  • Subaltern
  • Materialism
آگامبن، جورجو و دیگران (1392) قانون و خشونت، ترجمه و ویرایش مراد فرهادپور و دیگران، چاپ 3، تهران، رخ‌داد نو.
اباذری، یوسف (1389) خرد جامعه‌‌شناسی، چاپ3، تهران: طرح نو.
احمدی، بابک (1379) خاطرات ظلمت: دربارۀ سه اندیشگر مکتب فرانکفورت والتر بنیامین، ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، چاپ2، تهران: نشر مرکز.
احمدی، بابک (1387) حقیقت و زیبایی: درس‌‌های فلسفۀ هنر، چاپ 15، تهران: نشر مرکز.
اشمیت، کارل؛ بنیامین، والتر؛ آگامبن، جورجو (1392) قانون و خشونت: گزیده مقالات، گزینش و ویرایش مراد فرهادپور، امید مهرگان و صالح نجفی، چاپ3،تهران: رخ‌‌داد نو.
افراسیابی، حسین؛ ممبینی، سجاد (1394) «زیبایی‌‌شناسی انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج؛ تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین»، دو فصلنامۀ فلسفی شناخت، شمارۀ 1/72، صص50-31
بولتس، نوربرت؛ فان‌‌راین، ویلم (1387) «الهیات واژگون»، در عروسک و کوتوله، مقالاتی در باب فلسفۀ زبان و فلسفۀ تاریخ، والتر بنیامین، گزینش و ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان، چاپ2، تهران: گام نو.
جمادی، سیاوش (1395) زمینه و زمانۀ پدیدارشناسی: جستاری در زندگی و اندیشه‌‌های هوسرل و هایدگر، چاپ5، تهران: ققنوس.
جهانبگلو، رامین (1394) نقد عقل مدرن: گفت‌وگوهایی با اندیشمندان امروز جهان، جلد1، ترجمۀ حسین سامعی، چاپ5،تهران: نشر فرزان روز.
چاوشیان، سنا (1393) «روش‌‌شناسی مطالعۀ لحظۀ اکنون: منظومه و خاستگاه از دیدگاه والتر بنیامین»، فصلنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ65، صص264-241؛
دهقان، معصومه (1394) «تحلیل رویدادها به روایت تاریخ جایگزین»، دو فصلنامۀ تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری دانشگاه الزهر(س)ا، سال 25، شمارۀ16، پیاپی101، صص104-81؛
لووی، میشل(1376) دربارۀ تغییر جهان: مقالاتی دربارۀ‌ فلسفۀ سیاسی از کارل مارکس تا والتر بنیامین، ترجمۀ‌ حسن مرتضوی، تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.
نجف‌‌زاده، رضا (1390) «موعودگرایی در الهیات سیاسی ایرانیان»، فصلنامۀ جستارهای سیاسی معاصر، سال 2، شمارۀ1، صص163-137.
نجفی، صالح (1394) پروژه‌‌های ناممکن: ترجمه به‌منزلۀ تلاش برای ترمیم/ تغییر جهان، بازیابی در:
Adorno, Theodor (1980) Letters to Walter Benjamin, in: Aesthetics and Politics, Ernst Bloch and Others, London, Verso;
Adorno, Theodor (2004) Negative Dialectics, Trans. By E. B. Ashton, London, Routledge;
Benjamin, Walter (1989) The Correspondence of Walter Benjamin and Gershom Scholem 1932-1940, Trans. By Gary Smith and Andre Lefevere, New York, Schocken Books;
Benjamin, Walter (1998) Understanding Brecht, Trans. By Anna Bostock, London, Verso;
Benjamin, Walter (2002) Selected Writings, Vo.1 (1913-1926), Edi. By Marcus Bullock and Michael W. Jennings, Cambridge, Harvard University Press;
Benjamin, Walter (2002) The Arcades Project, Trans. By Howard Eiland and Kevin cLaughlin, Cambridge, Harvard University Press;
Benjamin, Walter (2006) Selected Writings, Vo.4 (1938-1940), Edi. By Howard Eiland and Michael W. Jennings, Cambridge, Harvard University Press;
Benjamin, Walter (2007) Illuminations: Essays and Reflections, Trans. By Harry Zohn, New York, Schocken Books;
Berger, Peter, Berger, Brigitte and Kellner, Hansfried (1974) the homeless mind, aylesbury, hazell Watson &viney Ltd;
Collingwood, R, G. (1999) The Principles of History and Other Writings in Philosophy of History, Oxford, Oxford Universirty Press;
Critchley, Simon (2009) The Book of Dead Philosophers, New York, Vintage Books;
Frings, Manfred S. (1983) Social temporality in George Herbert mead and scheler, philosophy today, vol.27, no.4, winter, pp.281-289;
Kittsteiner, H. D. , Monroe, Jonathan and Wohlfarth, Irving (1986) Walter Benjamon ‘s Historicism, New German Critique, No.39, Autumn, PP.179-215;
Löwith , Karl (1949) Meaning in history, chicago, the university of Chicago press;
Löwy, Michael (2005) Fire Alarm: Reading Walter Benjamin’s On the Concept of History, Trans. By Chris Turner, London, Verso;
Sherratt, Yvonne (2006) continental philosophy of social science: hermeneutics, genealogy and critical theory from ancient Greece to the twenty-first century, Cambridge, Cambridge university press;
Spivak, Gayatri Chakravorty (2010) Can the Subaltern Speak? In: Reflections on the History of an Idea, Edi. By Rosalind Morris, New York, Columbia University Press;
Srinivas, Nidhi (2012) The Possibilities of the Past: Two Routes to a Past and What They Tell us About Professional Power, Management & Organizational History, 7:3, PP.237-249;
Wolin, Richard (1994) Walter Benjamin, an Aesthetic of Redemption, University of California Press;
 
 
List of sources with English handwriting
Abāẕarī, Y. (2011). Sociological Reason, Tehrān, Ṭarḥ-e No, Fourth Edition ]In Persian[;
Afrāsīyābī, H. and Mombeynī, S. (2015). Critical Aesthetics, Allegory and Historical Discontinuity of Affliction Experience: Reflection in Benjamin`s Philosophy of Art, Vol.8, Issue 1 - Serial Number 72, Summer and Autumn, PP.31-50]In Persian[;
Agamben, G. and Others (2013). Law and Violence, Trans. And Edi. By Morad Farhadpour and Others, Tehran, Rokhdade-No, Third Edition ]In Persian[;
Aḥmadī, B. (2000). Mémoires de ténèbres: Trois études sur W. Benjamin, M. Horkheimer et T.W. Adorno, Tehrān, Našr-e Markaz, second edition]In Persian[;
Aḥmadī, B. (2008). Truth and Beauty: Lectures on the Philosophy of Art, Tehrān, Našr-e Markaz, Fifteenth Edition]In Persian[;
Bolz, N. and Van Reijen, W. (2008). Walter Benjamin, Trans. By Laimodota Mazzarins, New Jersey, Huminities Press ]In Persian[;
Čāvošīyān, S. (2014). Studying methodology of "Now-Time": Constellation and Origin in Walter Benjamin's Methodology, Quarterly Journal of Social Sciences, Vol. 21, Issue 65, Summer, PP. 241-264] In Persian[;
Dehqān, M. (2015). Analysis Of Events In The History Of Alternative, Journal of historical perspective & historiography, Vol. 25, Issue 16 - Serial Number 101, Summer and Autumn, PP.81-104 ]In Persian[;
ǰahānbagloū, R. (2015). Naqde ʻAqle Modern: Goftegūhāyī bā Andīšmandān-e ǰahān-e Emrūz, j 1, ،Translated by Ḥosseīn Sāmeʻī, Tehrān, Farzān-e Rūz, Fifth Edition ]In Persian[;
ǰamādī, S. (2016). Context and era of Phenomenology, Tehrān, Qoqnoūs, Fifth Edition ]In Persian[;
Löwy, M. (1997). On Changing the World: Essays in Marxist Political Philosophy, from Karl Marx to Walter Benjamin, Trans. By Ḥassan Mortażavī, Tehrān, Našr-e Rošangarān va Moṭāleʻāt-e Zanān. ]In Persian[;
Naǰafī, Ṣ. (2015). Porūžeha-ye Nā Momken: Tarǰome be Manzale-ye Talāš Barāye Tarmīm, available at: http://farhangemrooz.com/news/30734]In Persian[;
Naǰafzādeh, R. (2011).  Messianism in Iranian’s Political Theology, Contemporary Political Studies, Spring and Summer, Vol.2, Issue1, Serial Number1, PP.137-163 ]In Persian[.
English Source
Adorno, Theodor (1980) Letters to Walter Benjamin, in: Aesthetics and Politics, Ernst Bloch and Others, London, Verso;
Adorno, Theodor (2004) Negative Dialectics, Trans. By E. B. Ashton, London, Routledge;
Benjamin, Walter (1989) The Correspondence of Walter Benjamin and Gershom Scholem 1932-1940, Trans. By Gary Smith and Andre Lefevere, New York, Schocken Books;
Benjamin, Walter (1998) Understanding Brecht, Trans. By Anna Bostock, London, Verso;
Benjamin, Walter (2002) Selected Writings, Vo.1 (1913-1926), Edi. By Marcus Bullock and Michael W. Jennings, Cambridge, Harvard University Press;
Benjamin, Walter (2002) The Arcades Project, Trans. By Howard Eiland and Kevin McLaughlin, Cambridge, Harvard University Press;
Benjamin, Walter (2006) Selected Writings, Vo.4 (1938-1940), Edi. By Howard Eiland and Michael W. Jennings, Cambridge, Harvard University Press;
Benjamin, Walter (2007) Illuminations: Essays and Reflections, Trans. By Harry Zohn, New York, Schocken Books;
Berger, Peter, Berger, Brigitte and Kellner, Hansfried (1974) the homeless mind, aylesbury, hazell Watson &viney Ltd;
Collingwood, R, G. (1999) The Principles of History and Other Writings in Philosophy of History, Oxford, Oxford Universirty Press;
Critchley, Simon (2009) The Book of Dead Philosophers, New York, Vintage Books;
Frings, Manfred S. (1983) Social temporality in George Herbert mead and scheler, philosophy today, vol.27, no.4, winter, pp.281-289;
Kittsteiner, H. D. , Monroe, Jonathan and Wohlfarth, Irving (1986) Walter Benjamon ‘s Historicism, New German Critique, No.39, Autumn, PP.179-215;
Löwith , Karl (1949) Meaning in history, chicago, the university of Chicago press;
Löwy, Michael (2005) Fire Alarm: Reading Walter Benjamin’s On the Concept of History, Trans. By Chris Turner, London, Verso;
Sherratt, Yvonne (2006) continental philosophy of social science: hermeneutics, genealogy and critical theory from ancient Greece to the twenty-first century, Cambridge, Cambridge university press;
Spivak, Gayatri Chakravorty (2010) Can the Subaltern Speak? In: Reflections on the History of an Idea, Edi. By Rosalind Morris, New York, Columbia University Press;
Srinivas, Nidhi (2012) The Possibilities of the Past: Two Routes to a Past and What They Tell us About Professional Power, Management & Organizational History, 7:3, PP.237-249;
Wolin, Richard (1994) Walter Benjamin, an Aesthetic of Redemption, University of California Press.