نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

2 استاد پژوهشی، تاریخ، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

ناکامی‌‌های عراق در جبهه‌‌های جنگ علیه ایران از سویی و طبیعت خشونت‌‌طلب حکومت بعثی عراق از سویی دیگر باعث شد حکومت این کشور به گروهی از قربانیان جنگ، یعنی اسرای جنگی بیشترین خشونت را برای اعمال قدرت خود اعمال کند. اسرای ایرانی در بازداشتگاه‌‌های اعلام‌‌شده، مخفی یا در زندان‌‌های مخوف عراق، هدف انواع رفتار غیر‌‌انسانی و انتقام‌‌جویی رژیم حاکم در عراق قرار داشتند. انجام هدفمند این سبک رفتاری در زیرمجموعۀ خشونت سیاسی قرار می‌گیرد، همچنین می‌‌توان این مسئله را یک امر اجتماعی دانست که محصول محیط است و در انواع خشونت فیزیکی، روحی، فردی و ساختاری تقسیم‌‌بندی می‌شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی‌تحلیلی بر آن است تا انواع خشونت در خاطره‌نگاشته‌‌های اسرای ایرانی جنگ را بازنمایی کند. گستردگی اعمال خشونت فیزیکی در صورت انواع شکنجه‌‌های جسمی، اعمال محدودیت‌‌های دارویی برای اسرای بیمار و بی‌توجهی به بهداشت اردوگاه‌‌ها و همچنین ایجاد محدویت در انجام مناسک مذهبی و سعی در آلوده‌کردن اسرا به مسائل مبتذل به‌عنوان نمود عینی شکنجه‌‌های روحی، از مسائلی است که در این خاطرات به فراوانی به آن‌ها اشاره شده است و می‌‌توان به آن‌ها به‌‌عنوان بخشی از داده‌‌های پژوهش اشاره کرد؛ داده‌‌هایی که همچنان نشانگر بی‌تفاوتی فاحش در روایت حوادث با تمام تفاوت‌‌های طبقاتی، قومی و اجتماعی خاطره‌‌نگاران است و به نوعی می‌‌توان با عنوان یکسانیِ روایت از آن‌ها نام برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Iraqi military violence in memoirs of Iranian prisoners of war/holy defens

نویسندگان [English]

  • Abdolrahman Hassanifar 1
  • Alireza Mollaiy Tavany 2
  • Saeed Najjar 3

1 Assistant professor,Institute of Human Sciences and Cultural studies,Tehran,Iran

2 Professor,Research Institute of Human sciences and cultural studies,Tehran,Iran

3 Phd student of Islamic Iranian history,,Research Institute of Humanities and Cultural studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

Iraq,s failures on the front lines of the war against Iran on the one hand, and the violence of the Iraq's Baathist government, on the other hand, have led that the government of this country to inflict the most violence on a group of war victims, namely, prisoners of war, in order to exercise its power. Iranian prisoners were detained in centers announced, hidden, or used in retaliation by the ruling regime in Iraq. The purposeful execution of this behavior, which can have categorized as political violence, can also be considered a social problem that is a product of the environment and Fable is divided into types of physical, psychological, personal and structural violence. The current research aims to use a descriptive-analytical approach, how the types of violence can be represented in the memoirs of Iranian prisoners of war. The prevalence of physical violence in the form of all types of physical torture, the application of drug restrictions for sick prisoners and the lack of attention to the health of the camps, as well as creating restrictions on performing religious rituals and trying to infect the prisoners with vulgar issues as an objective manifestation of mental torture, is one of the issues that are frequently mentioned in these memories they have been mentioned and can be mentioned as part of the research data, Data that still show the lack of significant differences in the narration of events with all the class, ethnic and social differences of the memoirists, and in a way, the can be mentioned with the same title of narration. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy defense
  • Self-portrait
  • Prisoners of war
  • Violence
  • Political violence
پیوندی، سعید (1384) «نقد خشونت سیاسی در ایران»، بازتاب اندیشه، (69)، 88-75.
حسنی، محمدرضا (1387)  3000روز اسارت، تهران: لشکر 41 ثارالله.
حسینی‌‌پور، ناصر(1391) پایی که جا ماند، تهران: سورۀ مهر.
حضرتی، حسن (1391) روش پژوهش در تاریخ‌شناسی، تهران: پژوهشکدۀ امام‌خمینی و انقلاب اسلامی.
حیدری‌‌چروده، مجید (1389) «تحلیل جامعه‌‌شناختی تأثیر رفتار قربانیان خشونت و ارتباط آن با رفتار خشونت‌‌آمیز علیه آنان»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1(2)، 79-55.
دهنوی، علیرضا (1372) برزخ اسارت، تهران: حوزۀ هنری.
ربیعی، حسین (1385) آزادی زیباترین لحظۀ زندگی، تهران: شاهد.
زارع، حکیمه (1388) بررسی تأثیر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر گرایش به خشونت در فوتبال ایران سال 97، پایان‌‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه الزهرا(س).
صادقی، محمدهادی (1380) «ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام»، مجلۀ علوم‌اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 17(33)، 18-1.
صالحی، شیوا (1391) «بررسی نقش زنان در جنگ ایران و عراق»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
عابدی‌‌اردکانی، محمد؛ الله‌دادی، نفیسه (1397) «کارل اشمیت و تئوریزه کردن خشونت»، غرب‌‌شناسی بنیادی،9(17)، 139-115.
عسکری، کنیزرضا (1393)، «تجربۀ زیستۀ مادران شهدای جنگ عراق و ایران در شهر تهران»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه الزهرا(س).
مبهوتی، احمد (1388) دیار غربت، تهران: پیام بازرگان.
محسنی‌‌تبریزی، علیرضا (1383) وندالیسم، تهران: انتشارات آن.
مطیعیان، مجید (1369) آخرین شناسایی، تهران: حوزۀ هنری.
مقدم، جاسم (1384) عنبر، تهران: پیام آزادگان.
هزاوه‌‌ای، محمدرضا (1383) «معناشناسی خشونت»، تهران: مطالعات راهبردی زنان، (23)، 40-13.
یوسف‌‌زاده، احمد (1397) اردوگاه اطفال، تهران: سورۀ مهر.
رابرت‌‌گر، تد (1388) چرا انسان‌‌ها شورش می‌‌کنند، ترجمۀ علی مرشدی‌‌زاده، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
فکوهی، ناصر (1378) خشونت سیاسی؛ نظریات، مباحث، اشکال و راهکارها، تهران: قطره.
مارتین، والاس (1391) نظریه‌‌های روایت، ترجمۀ محمد شهبا، تهران: هرمس.
مرادی، علیرضا (1390) تحلیل گفتمان سینمای جنگ با تأکید بر آثار ابراهیم حاتمی‌‌کیا، پایان‌‌نامۀ علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران.
 
 
Abedi Ardakani, Mohammad, Allahdadi, Nafiseh (2017), " Carl Schmitt and theorization of violence", Journal of Fundamental Western Studies, 9th year, No.1,115-139.
Askari, Kanizreza (2014), "The lived experience of the mothers of the martyrs of the Iraq and Iran wars in Tehran", Master's thesis of AlZahra University.
Dehnavi, Alireza (1372), Barzaḵ-e Esārat, Tehran, artistic field.
Fakuhi, Nasser (1378), political violence; Theories, topics, forms and solutions, Tehran, Našr-e Qaṭreh.
Gurr, Ted Robert (2008), Why men rebel, translated by Ali Morshidizadeh, Tehran, Strategic Studies Research Institute. 
Hasani, Mohammad Reza (1387), 3000 days of captivity, Tehran, Lashkar 41 Tharullah.
Hazrati, Hassan (2012), research method in historiography, Tehran, Imam Khomeini and Islamic Revolution Research School.
Heydari Charvadeh, Majid (2009), " Violence against Women, a Sociological Study of Victim’s Role in Escalating the Situation", Iran's social issues survey, first year, number 2.
Hezavei, Mohammad Reza (2013), "A Semantic study of Violence", Tehran, Womens Strategic Studies, No. 23.
Hosseinipour, Nasser (2013), Pāeī ke ǰā Mānd, Tehran, Sūrah Mehr.
Mahbouti, Ahmad (2008), Dīyār-e ḡorbat, Tehran, Payām-e Azadegān.
Martin, Wallace (1391), Recent theories of narrative, translated by Mohammad Shahba, Tehran, Hermes.
Moghadam, Jassem (2004), Anbar, Tehran, Payām-e Azadegān.
Mohseni Tabrizi, Alireza (2004), Vandalism, Tehran: Ann Publications.
Moradi, Ali-Reza (2018), Discourse analysis of war cinema with an emphasis on the works of Ebrahim Hatami-Kiya, Thesis of Social Communication Sciences, University of Tehran.
Motiyan, Majid (1369), the last identification, Tehran, art field.
Peivandi, Saeed (2004), "Criticism of political violence in Iran", Bāztāb-e Andīšeh, No. 69.
Rabiei, Hossein (2006), Freedom is the most beautiful moment of life, Tehran, Shahid.
Sadeghi, Mohammad Hadi (2008), " THE PROHIBITIONOF TORTURE IN ISLAMIC LAW", Shiraz, Journal of Social and Human Sciences of Shiraz University, 17th period, number 1 (series 33).
Salehi, Shiva (2012), "Evaluation of the role of women in the Iran-Iraq war", master's thesis of Islamic Azad University, central Tehran branch.
Yusef Zadeh, Ahmad (2017), Children's camp, Tehran, Sūrah Mehr.
Zare, Hakimeh (2008), "Investigating the effect of cultural policy on the tendency to violence in Iranian football in 1997", Master's thesis of alZahra University.