نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، تهران، ایران.

چکیده

فرهنگ گروه‌‌های فرودست تا حد زیادی شفاهی است و این امر موجب می‌‌شود تا کمبود اسناد بی‌‌واسطه دربارۀ رفتار و نگرش‌های افراد فرودست در گذشته، به مهم‌ترین مانع بر سر راه پژوهش در باب این افراد تبدیل شود. تلاش مورخان فرهنگی جدید برای نگارش سرگذشت افراد فرودست به‌صورت فردی، مشکل کمبود اسناد را مضاعف می‌‌کند. یکی از راهکارهای مورخان فرهنگی جدید برای غلبه بر این مشکل استفاده از سازوکار «ابداع» است. با توجه به حاکمیت مطلق منابع در تاریخ‌نگاری مدرن برای بازسازی و شناخت گذشته، در نوشتۀ حاضر بر پایۀ کتاب بازگشت مارتن‌گر (1983) نوشتۀ ناتالی زیمون دیویس (متولد 1928 م) تلاش می‌‌شود به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه در تاریخ فرهنگی جدید، مورخان با استفاده از ابداع بر مشکل کمبود اسناد در زمینۀ موضوعات پژوهشی خود فائق می‌‌آیند. برای پاسخ بدین پرسش، ضمن شرح نقش محوری منابع در تاریخ‌نگاری مدرن، ضرورت مفهومی توجه به عاملیت فردی در تاریخ فرهنگی جدید توضیح داده می‌‌شود و در ادامه با تکیه بر کتاب بازگشت مارتن‌گر سازوکار ابداع در تاریخ فرهنگی جدید شرح داده می‌شود و در آخر به بررسی نسبت این موضوع با حاکمیت منابع در تاریخ‌نگاری مدرن پرداخته می‌‌شود تا نشان داده شود که برخلاف ادعای منتقدان تاریخ فرهنگی جدید، استفاده از این سازوکار به محو تمایز تاریخ با داستان نمی‌‌انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Refusal of the sources and the problem of invention: A case study on how to reconstruct the life of subaltern groups in New Cultural History

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Abdollahi

Assistant Professor of History, National library and Archives of Iran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The culture of the subaltern class is largely oral and so the lack of direct documents on the behavior and attitudes of the lower class in the past has become the most important obstacle to research on these people. The efforts of the new cultural historians to write the history of the subaltern peoples individually aggravate the problem of the lack of documents. The "invention" is considered one of the solutions of the new cultural historians to overcome this problem. Considering the absolute sovereignty of the sources in modern historiography for reconstructing and understanding the past, this article, based on Natalie Zemon Davis' The Return of Martin Guerre (1983) has attempted to answer the question of how historians overcome the problem of lack of documents of their research subjects by using invention in the new cultural history. To answer this question, while describing the central role of sources in modern historiography, the conceptual necessity of paying attention to individual agency in new cultural history is explained. In addition, relying on The Return of Martin Guerre, the Practice of Invention in new cultural history is explained. Finally, the relation of this issue with the sovereignty of sources in modern historiography is discussed to reveal that, contrary to the claims of the critics of new cultural history, the use of this Practice does not lead to erasing the distinction between history and fiction

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Cultural History
  • Subaltern groups
  • Invention
  • Sources
  • The Return of Martin Guerre
اتابکی، تورج (1400) تاریخ فرودستان: جستارهایی در تاریخ اجتماعی کارگری و ملی ایران، ترجمۀ یوسف صفاری، تهران: چشمه.
اسکات، جون والاک (1396) «زنان در تکوین طبقۀ کارگر در انگلستان»، ترجمۀ محمدجواد عبدالهی، مردم‌‌نامه، (6 و 7)، 60-45.
برک، پیتر (1393) انقلاب تاریخی فرانسه: مکتب آنال 1989-1929، ترجمۀ محمدجواد عبدالهی، تهران: علم.
پالارس-برک، ماریا لوسیا جی (1398) تاریخ نو: اعترافات و مکالمات، ترجمۀ نرگس حسن­لی و محمدهادی شاکری، تهران: بان.
پاول، هرمان (1399) هایدن وایت، ترجمۀ محمد غفوری، تهران: آوند دانش.
تامپسون، ادوارد پالمر (1396) تکوین طبقۀ کارگر در انگلستان، ترجمۀ محمد مالجو، تهران: آگاه.
عبدالهی، محمدجواد (1398) «موجبیت امر اجتماعی و استقلال آگاهی: نسبت تاریخ اجتماعی با تاریخ مفهومی»، مردم‌‌نامه، (10و11)، 87-80.  
عبدالهی، محمدجواد (1399) «امر واقع، تاریخ و محتوای صورت: نگاهی به کتاب هایدن وایت نوشتۀ هرمان پاول»، مردم‌‌نامه، (12و13)، 221-215.
فتاحی‌‌زاده، ابوذر؛ عبدالهی، محمدجواد (1398) «مسئلۀ عاملیت سیاسی فرودستان در تاریخ فرهنگی جدید: یک مطالعۀ مقایسه‌‌ای»، تاریخ‌‌نگری و تاریخ‌نگاری، دانشگاه الزهرا(س)، 29(23)، 254- 235.
قاسمی، حمید (1400) مرجع پژوهش، تهران: اندیشه‌‌آرا.
گینزبرگ، کارلو (1401) پنیر و کرم‌‌ها: جهان یک آسیابان قرن شانزدهمی، ترجمۀ ابوذر فتاحی‌‌زاده و محمدجواد عبدالهی، تهران: فرهنگ نشر نو.
مانزلو، آلن (1394) واساخت تاریخ، ترجمۀ مجید مرادی سه‌‌ده، تهران: پژوهشکدۀ تاریخ اسلام.
نورایی، مرتضی (1399) «درآمدی بر روش‌‌شناسی تاریخ؛ دنیای مدرن و پس از آن»، تاریخ و فرهنگ، 52(2)، 59- 37.
نورایی، مرتضی؛ ابوالحسنی ترقی، مهدی (1394) تاریخ شفاهی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری معاصر ایران 1385-1358، تهران: پژوهشکدۀ تاریخ اسلام.
Burke, Peter. (2001). New perspectives on historical writing. Second edition. Pennsylvania: Penn State University Press.
Burke, Peter, (2008). What is Cultural History?. Cambridge: Polity Press.
Cabrera, Miguel A. (2005). Postsocial History: An Introduction. Translated by Marie McMahon. Foreword by Patrick Foyce. Lanham, Md.: Lexington Books.
Davies, Stephen (2003). Empiricism and history., New York: Palgrave Macmillan
Davis, Natalie Zemon. (1974). "Some tasks and themes in the study of popular religion". In The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion. ed. C. Trinkaus and H. A. Oberman, Leiden: Brill. pp. 307-336
Davis, Natalie Zemon. (1983). The Return of Martin Guerre .Cambridge, MA: Harvard University Press.
Davis, Natalie Zemon. (1988). "On the lame." The American Historical Review (1988): 572-603.
Evans, Richard J. (1997). In Defence of History.London: Granta.
Finlay, Robert (1988). "The Refashioning of Martin Guerre". The American Historical Review, Vol. 93, No. 3, pp. 553-571.
Greenblatt, Stephen (1980). Renaissance self-fashioning: from More to Shakespeare. Chicago-London: University of Chicago Press
Hunt, Lynn (1986). "French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of the Annales Paradigm", Journal of Contemporary History, Vol. 21, No. 2, Twentieth Anniversary Issue, pp. 209-224
Hutton, Patrick H., (1981), "The History of Mentalities: The New Map of Cultural History". History and Theory, Vol.20, No.3, pp. 237-259
Marwick, Arthur (2001). The new nature of history: Knowledge, evidence, language. Basingstoke: Palgrave - now Palgrave Macmillan. 
Stone, Lawrence (1992) "History and Post-Modernism", Past and Present, No. 135, pp. 189-194.
 
   Abdollahi, Mohammad Javad (2019), The determination of the social and the autonomous of consciousness: the relationship between social history and conceptual history, Mardomnameh 11-12, pp. 80-87. [In Persian]
Abdollahi, Mohammad Javad (2020), Fact, history and content of the form: A look at Hayden White written by Herman Paul, Mardomnameh 12-13, pp. 221-225. [In Persian]
Atabaki, Touraj (2021), H The state and the subaltern: modernisation, society and the state in Turkey and Iran, Translated by Yousef Safari, Tehran: Češmeh Publication. [In persian]
Burke, Peter (2014), The French Historical Revolution: The Annales School 1929-89, Translated by Mohammad Javad Abdollahi, Tehran: ‘Elm Publication. [In Persian]
Fattahizadeh,  Abouzar  and Abdollahi,  Mohammad Javad (2019), The Dilemma of Subalterns Political Agency in Cultural History: a Comparative Study, Historical Perspective & Historiography, Vol.29, No.23, pp. 235-254. [In Persian]
Ghasemi Hamid (2021), A comprehensive guide to research, Eighteenth Edition, Tehran: Andīšehārā Publication. [In Persian]
Ginzburg, Carlo, (2022), The Cheese and the Worms: The cosmos of a sixteenth-century miller, Translated by Abouzar Fattahizadeh and Mohammad Javad Abdollahi, Tehran: Farhang-e Nashr-e Now Publication. [In Persian]
Munslow, Alun (2015), Deconstructing history, Translated by Majid Moradi Sedeh, Tehran: Research Institute for History of Islam Publication. [In Persian]
Nouraei,  Morteza  and Abolhassani, Mehdi (2015), Oral history and its place in contemporary historiography of Iran  1358-1385 A.H.S, Tehran: Research Institute of History of Islam Publication. [In Persian]
Nouraei,  Morteza (2020-2021), An Introduction to the Methodology of History: The Modern World and Beyond, Culture & History , Vol. 52, No. 2: Issue 105, Autumn & Winter 2020 - 2021, p.37-59 . [In Persian]
Paul, Herman (2020), Hayden White: The Historical Imagination, Translated by Mohammad Ghafoori, Tehran: Āvand Daneš Publication. [In Persian]
Scott, John Wallach (2017), Women in the making of the English working class, Translated by Mohammad Javad Abdollahi, Mardomnameh 6 -7, Issues, pp. 45-60. [In persian]
Thompson, E. P (2017), The Making of the English Working Class, Translated by Mohammad Maljoo, Tehran: Āgah Publication. [In Persian]
Hunt, Lynn (1986). "French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of the Annales Paradigm", Journal of Contemporary History, Vol. 21, No. 2, Twentieth Anniversary Issue, pp. 209-224
Hutton, Patrick H., (1981), "The History of Mentalities: The New Map of Cultural History". History and Theory, Vol.20, No.3, pp. 237-259
Marwick, Arthur (2001). The new nature of history: Knowledge, evidence, language. Basingstoke: Palgrave - now Palgrave Macmillan. 
Stone, Lawrence (1992) "History and Post-Modernism", Past and Present, No. 135, pp. 189-194.
 
English Sourses
Burke, Peter. (2001). New perspectives on historical writing. Second edition. Pennsylvania: Penn State University Press.
Burke, Peter, (2008). What is Cultural History?. Cambridge: Polity Press.
Cabrera, Miguel A. (2005). Postsocial History: An Introduction. Translated by Marie McMahon. Foreword by Patrick Foyce. Lanham, Md.: Lexington Books.
Davies, Stephen (2003). Empiricism and history., New York: Palgrave Macmillan
Davis, Natalie Zemon. (1974). "Some tasks and themes in the study of popular religion". In The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion. ed. C. Trinkaus and H. A. Oberman, Leiden: Brill. pp. 307-336
Davis, Natalie Zemon. (1983). The Return of Martin Guerre .Cambridge, MA: Harvard University Press.
Davis, Natalie Zemon. (1988). "On the lame." The American Historical Review (1988): 572-603.
Evans, Richard J. (1997). In Defence of History.London: Granta.
Finlay, Robert (1988). "The Refashioning of Martin Guerre". The American Historical Review, Vol. 93, No. 3, pp. 553-571.
Greenblatt, Stephen (1980). Renaissance self-fashioning: from More to Shakespeare. Chicago-London: University of Chicago Press
Hunt, Lynn (1986). "French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of the Annales Paradigm", Journal of Contemporary History, Vol. 21, No. 2, Twentieth Anniversary Issue, pp. 209-224
Hutton, Patrick H., (1981), "The History of Mentalities: The New Map of Cultural History". History and Theory, Vol.20, No.3, pp. 237-259
Marwick, Arthur (2001). The new nature of history: Knowledge, evidence, language. Basingstoke: Palgrave - now Palgrave Macmillan. 
Stone, Lawrence (1992) "History and Post-Modernism", Past and Present, No. 135, pp. 189-194.