نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

پسادکتری تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

انگارۀ اسلام دین شمشیر، در جهان امروز معتقدان فراوانی دارد. بخش زیادی از فرایند تولید این انگاره، با اهمیتی که نویسندگان سده‌‌های نخستین اسلامی به غزوات رسول اکرم(ص) دادند، در سیرۀ پیامبر(ص) برجسته‌سازی شد و بخش دیگر را کسانی بازتولید کردند که یا به عمد یا به اشتباه و به‌دلیل دانش ناقص و نداشتن رویکرد انتقادی از این منابع بهرۀ نادرست بردند. جنگ بدر به‌عنوان مهم‌‌ترین غزوۀ رسول اکرم(ص)، داده‌‌ای بود که در این فرایند به‌صورت چشمگیری استفاده شد و بررسی چگونگی این بهره‌برداری می‌‌تواند از اثر بعضاً تخریبی ایستارهای نادرست بکاهد. از آنجا که نخستین متون تولیدشدۀ مستشرقان که با اطلاع زیاد از منابع اسلامی و بهرۀ ارزشمند از آن، در عصر استعمار نگاشته شده است، پس برای گام نخست، بررسی شکل استفادۀ ایشان از غزوۀ بدر برای به تصویر کشیدن شخصیت رسول اکرم(ص) می‌‌تواند اقدامی مفید برای شناخت فرایند تولید انگارۀ خشونت‌طلبی دربارۀ نبی اکرم باشد. این نویسندگان در جهت اثبات ایستارهای خویش از اسلام و حضرت محمد(ص)، بعضی از وقایع را برجسته‌سازی کردند و بعضی دیگر را به حاشیه راندند؛ بنابراین بررسی این نوع عملکرد در این متون می‌‌تواند اهمیت شایان‌توجهی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating how the Battle of Badr is reflected in the texts of the English-speaking orientalists of the Victorian period

نویسنده [English]

  • Yasaman Yari

Postdoctoral Researcher from Alzahra University, Tehran. Iransearcher

چکیده [English]

TitleThe concept of Islam, the religion of the sword, has many adherents in the world today. A Much of this thought was created by early Islamic historians. These writers placed great emphasis on the wars of the Prophet of Islam. And later ignorant writers intensified this process. The Battle of Badr has the greatest resonance in the historical sources of early Islam, which provided later biographers with important information about the Battle of Badr. The Orientalists of the colonial period also used these data a lot for various purposes, making some events appear important while downplaying or deleting others. This review helps to know the author's performance and intellectual orientation as well as the degree of his bias, and it reveals the author's degree of hostility or neutrality toward the Prophet of Islam. Examine how the Battle of Badr is reflected in the texts of English-language Orientalists of the Victorian period. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Battle of Badr
  • Hazrat Mohammad
  • Orientalists
  • Victorian period
  • Concept of violence
قرآن کریم.
ابن‌هشام، عبدالملک‌بن‌هشام (1383) سیرت رسول الله. تهران: نشر مرکز.
البلاذرى، احمدبن‌یحیى‌بن‌جابر (1417) انساب الاشراف، به‌تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلى. ط الأولى. بیروت: دار الفکر.
البهی، محمد (بی‌‌تا) المبشرون و المستشرقون فی موقفهم من الاسلام، قاهره: مطبعه الازهر.
حورانی، آلبرت (1387) اسلام در تفکر اروپایی، ترجمۀ حمید نساج و همکاران، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
الذهبى، شمس‌الدین محمد‌بن‌احمد (1413) تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، به‌تحقیق عمر عبدالسلام تدمرى، ط الثانیه، بیروت: دار الکتاب العربى.
سعید، ادوارد (1377) شرق‌شناسی، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
شاو، استنفورد جی (1375) تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید، ترجمۀ محمود رمضان‌زاده، جلد2، مشهد: آستان قدس رضوی.
صمیمی، مینو (1382) محمد (ص) در اروپا (داستان هزارسال افسانه‌سازی و دروغ‌پردازی در غرب)، ترجمۀ عباس مهرپور، تهران: اطلاعات.
طبری، محمدبن‌جریر (1375) تاریخ طبری، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، چاپ5، تهران: اساطیر.
عاملی، سعیدرضا؛ حجاری، منصوره (1397) «مطالعۀ انگاره‌های ذهنی تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تهران: انگاره‌‌های شخصی انجمن اسلامی و خویشتن بسیج دانشجویی»، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، 11(3)، 107-8.
گیبون، ادوارد (1353) انحطاط و سقوط امپراتوری روم، ترجمۀ فرنگیس شادمان(نمازی)، جلد3، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
گیدنز، آنتونی (1378) جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نی.
مولانا، حمید (1375) «رسانه‌ها و انگاره‌سازی»، ترجمۀ غلامرضا تاجیک، رسانه، 8(2)، 17- 10.
مینوی، مجتبی (1348) اسلام از دریچۀ چشم مسیحیان، تهران: حسینیۀ ارشاد نشر فرهنگ اسلامی.
نعمانی، شبلی؛ الندوی، سیدسلیمان (1917) دائرة المعارف فی سیرة النبی، بی‌جا: بی‌نا.
واقدی، محمدبن‌سعد کاتب (1374) طبقات، ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی، جلد2، تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه.
واقدی، محمدبن‌عمر(بی‌تا) المغازی. جلد1و 2، ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
یاری، یاسمن (1398) «تأثیر تبشیر بر انگاره‌سازی اسلام‌شناسان انگلیسی‌زبان از پیامبر اسلام (ص)»، تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری، دانشگاه الزهرا(س)، 29(24)، 306- 281.
 
Bennett, Clinton (1998). In search of Muhammad.London:Cassell Academic.
Clinton Bennett(2009).Victorian Images of Islam.Gorgias press.
BOWEN, GEORGE FERGUSON (1856). LIFE OF MOHAMMAD. BOMBAY: L.M. D,SOUZA,S PRESS.
Bush, George (1837). The life of mohammed founder of the religion of islam,and of the empire of the saracens. New york..published by Harper & brothers.
 Draycott, G. M. (1916). Mahomet founder of Islam.Newyork: Dodd, Mead & company.
Edith, Holand(1914).Mohammad.New york: fredrick A.stokes company.
HOURANI , ALBERT (1990).Islam in Earopean Thought. Cambridge University.
Sebayang, alvina br (2016). “incomprehensive understanding about mohammad a critic over orientalist,”Academic journal of islamic studies .volume 1.number1.
WASHINGTON, IRVING(1850).MAHOMET AND HIS SUCCESSORS.PARIS:BAUDY SEUROPEAN LIBRARY.
Johnstone, P.De Lacy (1901).Muhammad and his power.Edenburgh: T.& T. Clark.
MILLES, CHARLES (1818). AN HISTORY OF MUHAMMEDANISM. LONDON: KINGSBURY.
LUTHER, MARTIN. ON WAR AGAINST ISLAMIC REIGN OF TERROR.{ http://www.lutherdansk.dk}.
Muir, William (1858),Life of Mahomet,London: Smith, Elder, Co., 15 Waterloo Place
STIDALL, W.ST.CLAIR (1895). THE RELIGION OF THE CRESCENT. . LONDON:SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE
STOBART, J.W.H. (1878). ISLAM & ITS FOUNDER.LONDON:SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN LNOWLEDGE.
S.M.Imam Uddin(196V0).Modern history of the Middeleast and North Africa.Pakistan:Syndicate press.P.15.
KNOLLES,RICHARD .THE TURKISH HISTORY FROM THE PRIGINAL OF THE NATION TO THE GROWTH THE OTTOMAN EMPIRE.LONDON:CHURCH IN FLEETSTREET.P.P.16-7.
ZWEMER, SAMUEL M (1916). THE DISINTEGRATION OF ISLAM.LONDON AND EDINBURGH: FLEMING H. REVELL
 
The Quran.
Ebn Hīšām, A [N.d](1383/2004), Sīrat ul-Nabawīya, , Tehran:Markaz.
Al-Balāẕurī, Abū al-ʻAbbās, Aḥmad b. ǰābīr (1417), Ansāb ul-Ašrāf, Research of Sohail Zakkar and Riyad Zarkali, Beirut: Dār ul-Fīkr.
Al Bahi, Mohammed, Al-Mobašīrūn wa Al-Mostašrīqūn fī Moqīfīhīm Mī Islam.  Cairo: Al-Azhar .
Ẕahabī, Moḥammad b. Aḥmad (1413/1993), Ta’rīḵ ul-Islam Wa Wafayāt ul-Mašahīr wa al-A‘lam ,The research of Omar Abd al-Salam Tedmri. Beirut: Dār ul-Kītab ul-‘Arabī.
Gibbon, Edward (1353/1974), The Decline and Fall of the Roman Empire, Translated by Farangis Shadman (Namazi). Tehran: Bongāh-e tarǰoma va našr-e ketāb. Volume III.
Giddens, Anthony (1378/1999). Sociology. Translated by Manouchehr Sabouri. Tehran: Nei Publications.
Hourani. Albert (1387/2008), Islam is European thought, 1798-1939, Translated by Hamid Nasaj and colleagues, Tehran: Institute for Cultural, Social and Civilization Studies.
Minavi, Mojtaba (1348/1969), Islam through the eyes of Christians. Tehran: Hosseinieh Eršād Farhang Islamic Publishing House.
Mowlana, Hamid (1375/1996), "Media and image-making," translated by Gholamreza Tajik. Media. eighth year Second Issue.
Said, Edward (1377/1998). Orientalism. Translated by Abdul Rahim, Gavahi. Tehran: Farhang Islamic Publishing House.
Shav, Stanford Jay (1996), History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Translated by Mahmoud Ramazanzadeh. Mashhad: Āstān Qods Rażavī. The second volume.
Ṭabarī, Moḥammad b. ǰarīr (1375/1976). Tārīḵ-e Ṭabarī. Translated by Abolghasem Payandeh. Fifth Edition. Tehran: Asāṭīr.
al-Wāqīdī ,Abū ‘Abdullāh Moḥammad b. ‘Umar, Kītāb al-maḡāzī, The first and second volume. Translated by Mahmoud Mahdavi Damghani. Tehran: Academic Publishing Center.
al-Wāqīdī, Moḥammad b. - Sa‘d (1375/1976), al-Ṭabaqāt ul– kobra, Translated by Mahmoud Mahdavi Damghani. Tehran:Entešārāt-e Farhang va Andīšeh .
English book
Bennett, Clinton (1998). In search of Muhammad.London:Cassell Academic.
Clinton Bennett(2009).Victorian Images of Islam.Gorgias press.
BOWEN, GEORGE FERGUSON (1856). LIFE OF MOHAMMAD. BOMBAY: L.M. D,SOUZA,S PRESS.
Bush, George (1837). The life of mohammed founder of the religion of islam,and of the empire of the saracens. New york..published by Harper & brothers.
 Draycott, G. M. (1916). Mahomet founder of Islam.Newyork: Dodd, Mead & company.
Edith, Holand(1914).Mohammad.New york: fredrick A.stokes company.
HOURANI , ALBERT (1990).Islam in Earopean Thought. Cambridge University.
Sebayang, alvina br (2016). “incomprehensive understanding about mohammad a critic over orientalist,”Academic journal of islamic studies .volume 1.number1.
WASHINGTON, IRVING(1850).MAHOMET AND HIS SUCCESSORS.PARIS:BAUDY SEUROPEAN LIBRARY.
Johnstone, P.De Lacy (1901).Muhammad and his power.Edenburgh: T.& T. Clark.
MILLES, CHARLES (1818). AN HISTORY OF MUHAMMEDANISM. LONDON: KINGSBURY.
LUTHER, MARTIN. ON WAR AGAINST ISLAMIC REIGN OF TERROR.{ http://www.lutherdansk.dk}.
Muir, William (1858),Life of Mahomet,London: Smith, Elder, Co., 15 Waterloo Place
STIDALL, W.ST.CLAIR (1895). THE RELIGION OF THE CRESCENT. . LONDON:SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE
STOBART, J.W.H. (1878). ISLAM & ITS FOUNDER.LONDON:SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN LNOWLEDGE.
S.M.Imam Uddin(196V0).Modern history of the Middeleast and North Africa.Pakistan:Syndicate press.P.15.
KNOLLES,RICHARD .THE TURKISH HISTORY FROM THE PRIGINAL OF THE NATION TO THE GROWTH THE OTTOMAN EMPIRE.LONDON:CHURCH IN FLEETSTREET.P.P.16-7.
ZWEMER, SAMUEL M (1916). THE DISINTEGRATION OF ISLAM.LONDON AND EDINBURGH: FLEMING H. REVELL